Denge Yatırım Holding A.Ş.

Denge Holding
Finansal hizmetler, iç-dış ticaret ve enerji sektörlerine odaklanmış olan Denge Holding, hedeflediği yatırımlarını yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ve iştirakleri vasıtası ile gerçekleştirmekte, Grup Şirketleri faaliyetlerini "Denge Yatırım Holding A.Ş." şemsiyesi altında sürdürmektedir.

Denge Yatırım Holding A.Ş. (Ana Ortaklık), 03 Ağustos 2007 tarihinde tescil edilerek 1.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Şirket merkezi “Levent Cad. No:49, 34330 Levent, Beşiktaş / İstanbul, Türkiye” adresindedir.

Denge Holding'in hali hazırda konsolidasyon kapsamında bulunan 1 bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Bağlı ortaklık “Toma Finance Ltd.” Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yerleşiktir.

26.08.2008 tarihli olağan genel kurul kararına istinaden Şirket sermayesi nakit 3.000.000 TL artırılarak 4.000.000 TL’ye yükseltilmiş ve artırılan sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirket 2011 yılı içinde ödenmiş sermayesini 4.000.000.-TL’den 5.000.000.-TL’ye çıkarmıştır. 16.11.2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile artırılan sermaye 23.11.2011 tarihinde tescil, 29.11.2011 tarih ve 7950 sayılı ve 04.01.2012 tarih, 7976 sayılı Türk Ticaret Sicili gazetelerinde ilan edilmiştir.

Kuruluş hedefleri arasında halka açılmak ve paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi Denge Holding’in 2007 yılındaki kuruluş hedefleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan izinleri müteakip, 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararına istinaden; 2012 yılı Şubat ayında halka açılmak amacıyla 50.000.000.-TL (Ellimilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir.

Şirket, sermaye artırımı suretiyle ihraç ettiği 3.000.000 TL nominal değerli paylar, beher pay 3.35 TL satış fiyatıyla olmak üzere, 26-27 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) Birincil Piyasada "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile halka arz edilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2012 tarih ve 1834-7556 sayılı onayından geçmiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 20.07.2012 tarihinde tescil, 25.07.2012 tarih ve 8119 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Söz konusu paylar 02.08.2012 tarihinden bu yana BIST Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmektedir.

Şirket’in daha önceki bağlı ortaklıklarından DNG Dış Ticaret A.Ş. 2004 yılında kurulmuş, Holding’in kontrol gücünü sağlayan %99.90 oranındaki paylar 29.06.2015 tarihinde satıldığından 2015 yılında konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.

Şirketimizin 8.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 11.000.000 TL’ye artırılması amacıyla 18 Nisan 2016 tarih 2016/9 sayılı Yönetim Kurulu kararımıza istinaden Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı’ndan toplam 3.000.000 TL olmak üzere; A Grubu paylar için 373.500 TL ve B Grubu paylar için 2.626.500 TL ilgili sermaye hesaplarına aktarılmış, söz konusu sermaye artırımına ilişkin işlemler tamamlanmıştır.

Şirket daha önce % 40 oranında kurucu olarak iştirak etmiş olduğu ve kontrol gücüne sahip olduğu Borlease Otomotiv A.Ş.’deki toplam 800.000 TL nominal bedelli hisselerinin tamamını 8 Mayıs 2014 tarihinde devretmiş, ilgili devir işlemi sonucunda aynı tarihte Şirket’in Borlease Otomotiv A.Ş.’de herhangi bir iştiraki kalmamış, konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.

Grubun hedeflediği sektörlerden biri olan yenilenebilir enerji sektöründe 28 Mart 2014 tarihinde, enerji sektöründe faaliyet gösteren ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“EPDK”) elektrik üretim ön lisans başvurusunu yapmış bulunan Yelen-Gülpınar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne 10.500.000 TL bedelle % 70 oranında iştirak etmiştir. Grubumuza kontrol gücü sağlayan bu hisseler, 01.09.2015 tarihi itibariyle 12.000.000.- TL bedel ile satılmıştır. Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. bu tarih itibariyle bağlı ortaklık vasfını kaybetmiş ve konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.

Denge Holding